Εγκρίθηκε η τοποθέτηση πέντε μηχανισμών πρόσβασης στις Αχαϊκές παραλίες

Αποφασίσθηκε, τελικά, να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η εγκατάσταση πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) Seatracs), σε ολόκληρη την παραλιακή ζωνη τής Αχαΐας.
Εκπρόσωπος, στην ειδική επιτροπή παρακολούθησης και εκτέλεσης όρων της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου για την εγκατάσταση συστημάτων πρόσβασης των ΑμΕΑ στις παραλίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, ορίστηκε  ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γεράσιμος Φεσσιάν.
Μένει να δούμε, λοιπόν ποιες θα είναι οι «τυχερές» παραλίες που θα επιλεγούν και αν θα περιλαμβάνεται και αυτή της ανατολικής Αιγιαλείας (δίπλα στον Κράθι ποταμό)
3 η Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Πρωτ. 116065/578
ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 30/2013 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 30/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και σύναψης σύμβασης, παροχής υπηρεσιών, για την εγκατάσταση, δοκιμή καλής λειτουργίας, τον περιοδικό έλεγχο και την απεγκατάσταση πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs), συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων τους, μέχρι του ποσού των 18.000,00€, σε ισάριθμες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, καθώς και δαπάνης ποσού 5.000,00€, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος επισκευών των συστημάτων πρόσβασης (Seatracs), σε περίπτωση κακής χρήσης ή πρόκλησης βανδαλισμών» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 3/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Στην Πάτρα σήμερα την 30 η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2 ος όροφος) συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 91/2012 (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012) και ισχύει με
την υπ’ αριθμ. 44/2013 (ΦΕΚ τ. Β 730/29-3-2013) και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. οικ. 115578/576, 26-4-2013 πρόσκληση του Προέδρου της.
 Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Ντάτσικα Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
9. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
10. Μαρίνος Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος  
…..
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 3o θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμούκαι σύναψης σύμβασης, παροχής υπηρεσιών, για την εγκατάσταση, δοκιμή καλής λειτουργίας, τον περιοδικό έλεγχο και την απεγκατάσταση πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs), συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων τους, μέχρι του ποσού των 18.000,00€, σε ισάριθμες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, καθώς και δαπάνης ποσού 5.000,00€, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος επισκευών των συστημάτων πρόσβασης (Seatracs), σε περίπτωση κακής χρήσης ή πρόκλησης βανδαλισμών», λέγοντας ότι λόγω έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου έρχεται το θέμα για συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το κατεπείγον του θέματος για την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησή του.
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου 2 εδάφιο xvii της απόφασης 44/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ. Β 730/29-3-2013). Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Δ.Ε. κ. Κρηνίδης Ηλίας.
Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου Γρηγόρη: Με το υπ’ αριθμ. 114498/3030/26-04-2013 έγγραφό της η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ΠΔΕ μας ενημέρωσε για τα κατωτέρω:  Το Άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την προεπαγγελματική τους εκπαίδευση, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας». Δεδομένου ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα στον 21 ο αιώνα οι δυσκολίες για τα άτομα με αναπηρία παραμένουν όσον αφορά την πρόσβασή τους σε διάφορα σημεία της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, περιορίζοντας ουσιαστικά την αυτονομία τους, είναι επιτακτική και διαρκής η ανάγκη ανάληψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την άμβλυνση αυτών των δυσχερειών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, (ΠΔΕ) σαν φορέας της αυτοδιοίκησης έχει την ευθύνη να αναδείξει και προασπίσει τον κοινωνικό της ρόλο, λαμβάνοντας μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την γενικότερη προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες. Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες της Περιφέρειας στα άτομα με αναπηρία επιβάλλεται η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, αφ’ ενός καινοτόμα όσον αφορά τόσο την πρόταση όσο και την υλοποίησή της από τεχνικής πλευράς και αφ’ ετέρου πιλοτική καθώς μπορεί να αποτελέσει οδηγό για ευρύτερη επέκταση των παρεμβάσεων. Με τη συμμετοχή και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναπτυχθεί μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση σε υδάτινο περιβάλλον ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για εφεύρεση, (η οποία έχει λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατατεθειμένου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) (20090100442/7.8.2009) και φαίνεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τεύχος Φεβρουαρίου 2011 σ. 14) που αναφέρεται σε συσκευή που παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), με κυρίως κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα χωρίς την ανάγκη βοήθειας συνοδού ατόμου. Σύμφωνα με την εφεύρεση αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μηχανισμού τύπου ράγας, ο οποίος θα συναρμολογείται εύκολα στην παραλία.
 Τόσο η καταργηθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, όσο και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν προηγούμενη επιτυχή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, στη χρήση της συσκευής (SEATRAC) που επιτρέπει τη δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς πρόσβασης των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) σε ακτές και παραλίες, με στοιχειώδεις διαθέσιμες υποδομές, κατά τη θερινή περίοδο.
Η διαρκής τεχνική εξέλιξη και επιστημονική ωρίμανση της συσκευής στα δύο (2) χρόνια της χρήσης της, η δεδομένη τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου επί του θέματος και η θετική υποδοχή της συσκευής εντός αλλά και εκτός Ελλάδος με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκούς και μη φορείς, εγγυώνται την εύκολη και ασφαλή χρήση της συσκευής από τα άτομα με ειδικές ανάγκες που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες παραλίες για την πρόσβασή τους στη θάλασσα. Στο έγγραφο 8220/41/12/9.5.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης γνωστοποιείται η Κ.Υ.Α. 1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ 1411 Β’ /30.4.2012) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία συμπληρώνεται η υπ’ αριθμό 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 (ΦΕΚ 792 Β’ /29.4.2009) Κ.Υ.Α. και στην ποία προβλέπεται ότι σε μία (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να προβούν στην τοποθέτηση ενός διαδρόμου κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Εκ των προαναφερθέντων συμπεραίνεται η ανάγκη εγκατάστασης των συστημάτων πρόσβασης των ΑμΕΑ στη θάλασσα σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και προώθησης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση και ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα των ανθρώπων αυτών, λόγω της επερχομένης θερινής περιόδου και της αδυναμίας τους να απολαμβάνουν ότι και οι υπόλοιποι συνάνθρωποί τους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο η διαδικασία προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση, δοκιμή καλής λειτουργίας, τον περιοδικό έλεγχο και την απεγκατάσταση πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων τους μέχρι του ποσού 18.000,00€, σε ισάριθμες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
 Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα αναλάβει επίσης και την υποχρέωση της αποκατάστασης των συστημάτων πρόσβασης από την πιθανότητα βλάβης που θα προκληθεί από κακή χρήση, ή ενδεχόμενους βανδαλισμούς όταν αυτή θα υπερβαίνει το ποσό των 400,00€ ευρώ ανά αποκατάσταση βλάβης και που στην περίπτωση αυτή θα βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, η δε συνολική της αξία για όλη τη θερινή περίοδο δεν θα υπερβεί το ποσό των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι την έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και τη σύναψη σύμβασης για την εγκατάσταση, δοκιμή καλής λειτουργίας, τον περιοδικό έλεγχο και την απεγκατάσταση πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων τους μέχρι του ποσού 18.000,00€, σε ισάριθμες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
την έγκριση αναγκαιότητας, διενέργειας επιπλέον δαπάνης επισκευών μέχρι του ποσού των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στην αποκατάσταση των συστημάτων πρόσβασης από την πιθανότητα βλάβης που θα προκληθεί από κακή χρήση, ή ενδεχόμενους βανδαλισμούς όταν αυτή θα υπερβαίνει το ποσό των 400,00€ ευρώ ανά αποκατάσταση βλάβης και που στην περίπτωση αυτή θα βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. τον Ορισμό εκπροσώπου στην ειδική επιτροπή παρακολούθησης και εκτέλεσης όρων της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου για την εγκατάσταση συστημάτων πρόσβασης των ΑμΕΑ στις παραλίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας.
την Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κου Γρηγόρη Αλεξόπουλου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 114498/3030/26-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ΠΔΕ.
Οι Δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2013 και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αχαΐας, Φορέας 071Δ ΚΑΕ 9779.01 και θα καλυφθούν από ίδια έσοδα.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26 ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2013.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διαδικασίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και τη σύναψη σύμβασης για την εγκατάσταση, δοκιμή καλής λειτουργίας, τον περιοδικό έλεγχο και την απεγκατάσταση πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων τους μέχρι του ποσού 18.000,00€, σε ισάριθμες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
2. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας επιπλέον δαπάνης επισκευών μέχρι του ποσού των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στην αποκατάσταση των συστημάτων πρόσβασης από την πιθανότητα βλάβης που θα προκληθεί από κακή χρήση, ή ενδεχόμενους βανδαλισμούς όταν αυτή θα υπερβαίνει το ποσό των 400,00€ ευρώ ανά αποκατάσταση βλάβης και που στην περίπτωση αυτή θα βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.
 3. Ορίζει ως εκπρόσωπο στην ειδική επιτροπή παρακολούθησης και εκτέλεσης όρων της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου για την εγκατάσταση συστημάτων πρόσβασης των ΑμΕΑ στις παραλίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας τον κ. Φεσσιάν Γεράσιμο.
 4.  Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 Οι Δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2013 και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αχαΐας, Φορέας 071Δ ΚΑΕ 9779.01 και θα καλυφθούν από ίδια έσοδα.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται
δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2013.
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2013.