Δικαίωση του Αναπηρικού Κινήματος με την Καταβολή ολόκληρου του Προνοιακού Επιδόματος

 Ύστερα από παρέμβαση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ) και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδος (Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δυτ. Ελλάδος), το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε νέα απόφαση σύμφωνα με την οποία θα καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο παρότι αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα καταβαλλόταν  στους δικαιούχους ένα ποσό που θα αντιστοιχούσε στο 40% από το αρχικό. Πλέον οι Δήμοι και οι υπηρεσίες τους οφείλουν μεθοδευμένα να καταβάλουν το ταχύτερο δυνατό το επίδομα στους δικαιούχους. Πιστεύουμε ότι το αναπηρικό κίνημα σύσσωμο άσκησε πιέσεις στην πολιτεία για να μην υπάρξουν επιπλέον περικοπές στην ήδη επιβαρυμένη ομάδα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, με το προνοιακό επίδομα να αποτελεί για την πλειοψηφία το μοναδικό τους εισόδημα.
Η Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δυτικής Ελλάδος δεν εφησυχάζεται αλλά παρεμβαίνει και καταγγέλλει κάθε ενέργεια που βλάπτει τα δικαιώματα και καταπατεί την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

Ράμπα για ΑμΕΑ στην παραλία τής Συλίβαινας

Στην άκρη της παραλίας Συλίβαινας, λίγο πριν τον Κράθη ποταμό, τοποθετήθηκε στις 8/9/2011 η ειδική ράμπα πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα. Αν και έπρεπε να λειτουργεί από το προ προηγούμενο καλοκαίρι, πάλι καλά που το τοποθέτησαν τώρα και όχι τον Οκτώβριο... Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε πρόγραμμα ειδικής προσβασιμότητας στη θάλασσα, όπου εφαρμόστηκε πρωτοποριακή πατέντα τού Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο είχε ξεκινήσει η Νομαρχία Αχαΐας και ο τότε Αντινομάρχης και νυν Περιφερειακός Σύμβουλος Γεράσιμος Φεσσιάν,. Οι τοποθετήσεις συνεχίστηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Ανδρουτσόπουλο προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος και στην περιοχή τής Δημοτικής Ενότητας Ακράτας. Πρέπει, φυσικά να τονισθεί και η παρέμβαση τού Δ.Σ. τού Παραρτήματος Αχαΐας τού  Πανελλήνιου συλλόγου Παραπληγικών, που με έγγραφο ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών τοποθέτησης της ράμπας, ικανοποιώντας το αίτημα πολλών μελών του που επισκέπτονται ή ζούν στην περιοχή.

Αίτημα δημιουργίας επιπλέον Υγειονομικών Επιτροπών

Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία  Δυτικής Ελλάδας  ΠΟΜΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας
Ακτή Δυμαίων 5, Πάτρα ΤΚ 26222  Τηλ/fax:2610-362127  e-mail:pomamea_dit@hotmail.com
Προς:   Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κο Γ. Κουτρουμάνη
Κοιν: Πρωθυπουργό Χώρας κο Γ. Παπανδρέου
         Διοικητή ΙΚΑ κο Ρ. Σπυρόπουλο
          ΕΣΑμεΑ
          Φορείς-Μέλη
          Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε)
Θέμα: « Αίτημα δημιουργίας επιπλέον Υγειονομικών Επιτροπών στους Νομούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας»σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3863/10 “Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις στις  εργασιακές σχέσεις”
5/9/2011
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,   Κύριε Υπουργέ,
Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία  Δυτικής Ελλάδας είναι μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία  (Ε.Σ.Α.με.Α). Πρόκειται για κοινωνικό και  μη κερδοσκοπικό δευτεροβάθμιο Φορέα , ο  οποίος έχει την ευθύνη στην Περιφέρεια της για τους εξής ενότητες: Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας και αγωνίζεται για την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή της χώρας.

"Η Αναπηρία δεν είναι Επαιτεία"

Πάτρα, 28 /06/2011
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών-Παράρτημα Αχαΐας έχει επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή των πολιτών στο φαινόμενο της επαιτεία-φιλανθρωπίας που κατά καιρούς εμφανίζεται και έχει ως μοναδικό στόχο την εξαπάτηση και την απόσπαση χρηματικών ποσών για προσωπικό συμφέρον από άτομα τα οποία λυμαίνονται τον αναπηρικό χώρο.

Το νέο Δ.Σ. του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής Αποκατάστασης Αιγίου

Με α­πό­φα­ση της Υ­φυ­πουρ­γού Υ­γεί­ας & Κοι­νω­νι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης, της 6ης Μαΐου 2010, διο­ρί­ζο­νται μέ­λη στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Κέ­ντρου Α­πο­θε­ρα­πεί­ας Φυ­σι­κής Α­πο­κα­τά­στα­σης Αι­γί­ου “Κλε­ο­μέ­νους Οι­κο­νό­μου Ια­τρού Ν.Π.Δ.Δ.” της 6ης Υ­γειο­νο­μι­κής Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου, Ιο­νί­ων νή­σων, Η­πεί­ρου - Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, τα κα­τω­τέ­ρω πρό­σω­πα:
Γε­ωρ­γί­α Τσου­κα­λά, εκ­παι­δευ­τι­κός, ως Πρό­ε­δρος.
Ευ­στά­θιος Σπη­λιω­τό­που­λος, εκ­παι­δευ­τι­κός, ως Α­ντι­πρό­ε­δρος, με α­να­πλη­ρω­τή τον Νι­κό­λα­ο Α­λε­ξιά­δη, εκ­παι­δευ­τι­κό.
Μα­ρί­α Χόν­δρου, κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός, με α­να­πλη­ρώ­τρια την Κων/να Τζί­φα, δη­μό­σιο υ­πάλ­λη­λο.
Κώ­στας Ρό­ζος, εκ­πρό­σω­πος της Ε­θνι­κής Συ­νο­μο­σπον­δί­ας Α­τό­μων με Α­να­πη­ρί­α, με α­να­πλη­ρω­τή τον Α­ντώ­νη Χα­ρο­κό­πο.
Ε­λέ­νη Κου­μπού­ρη, εκ­πρό­σω­πος των ερ­γα­ζο­μέ­νων, με α­να­πλη­ρω­τή τον Νι­κό­λα­ο Οι­κο­νο­μό­που­λο.
Η θη­τεί­α των με­λών τού Συμ­βου­λί­ου εί­ναι διε­τής.

Διαβεβαίωση υπουργού υγείας Ανδρέα Λομβέρδου για κατασκευή κτιρίου και νέας σύγχρονης μονάδας σπαστικών παιδιών Πάτρας

Πάτρα 07/02/11
Μετά την άσχημη εξέλιξη στο έργο της νέας μονάδας Σπαστικών παιδιών Πάτρας, και την απόρριψη της αίτησης Χρηματοδότησης/μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ» από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Άξονα Προτεραιότητας « Αειφόρος Αναπτύξει και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι », ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χαρακτηρίζοντας επιτακτική ανάγκη την κατασκευή νέας μονάδας για τα σπαστικά παιδία Πάτρας.

Οι «ειδικοί» εκδρομείς κατέκλυσαν την παραλία τής Αιγείρας...

Καθόλου ασυνήθιστο το θέαμα να κυκλοφορεί κάποιος με αναπηρικό αμαξίδιο στους δρόμους τής Αιγείρας.
Το να δεις όμως ένα γκρουπ από δέκα – είκοσι αμαξίδια να περιδιαβαίνουν την παραλία μας, από Κριό μέχρι Θολοπόταμο, σίγουρα δεν είναι κάτι καθημερινό.
Τους ακολουθήσαμε, 7/5/2010, για λίγο στην παραθαλάσσια βόλτα τους, θέλοντας να καταγράψουμε τις πρώτες σκέψεις και αντιδράσεις τους από την επίσκεψη στην Αιγείρα.