Το νέο Δ.Σ. του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής Αποκατάστασης Αιγίου

Με α­πό­φα­ση της Υ­φυ­πουρ­γού Υ­γεί­ας & Κοι­νω­νι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης, της 6ης Μαΐου 2010, διο­ρί­ζο­νται μέ­λη στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Κέ­ντρου Α­πο­θε­ρα­πεί­ας Φυ­σι­κής Α­πο­κα­τά­στα­σης Αι­γί­ου “Κλε­ο­μέ­νους Οι­κο­νό­μου Ια­τρού Ν.Π.Δ.Δ.” της 6ης Υ­γειο­νο­μι­κής Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου, Ιο­νί­ων νή­σων, Η­πεί­ρου - Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, τα κα­τω­τέ­ρω πρό­σω­πα:
Γε­ωρ­γί­α Τσου­κα­λά, εκ­παι­δευ­τι­κός, ως Πρό­ε­δρος.
Ευ­στά­θιος Σπη­λιω­τό­που­λος, εκ­παι­δευ­τι­κός, ως Α­ντι­πρό­ε­δρος, με α­να­πλη­ρω­τή τον Νι­κό­λα­ο Α­λε­ξιά­δη, εκ­παι­δευ­τι­κό.
Μα­ρί­α Χόν­δρου, κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός, με α­να­πλη­ρώ­τρια την Κων/να Τζί­φα, δη­μό­σιο υ­πάλ­λη­λο.
Κώ­στας Ρό­ζος, εκ­πρό­σω­πος της Ε­θνι­κής Συ­νο­μο­σπον­δί­ας Α­τό­μων με Α­να­πη­ρί­α, με α­να­πλη­ρω­τή τον Α­ντώ­νη Χα­ρο­κό­πο.
Ε­λέ­νη Κου­μπού­ρη, εκ­πρό­σω­πος των ερ­γα­ζο­μέ­νων, με α­να­πλη­ρω­τή τον Νι­κό­λα­ο Οι­κο­νο­μό­που­λο.
Η θη­τεί­α των με­λών τού Συμ­βου­λί­ου εί­ναι διε­τής.