Ράμπα για ΑμΕΑ στην παραλία τής Συλίβαινας

Στην άκρη της παραλίας Συλίβαινας, λίγο πριν τον Κράθη ποταμό, τοποθετήθηκε στις 8/9/2011 η ειδική ράμπα πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα. Αν και έπρεπε να λειτουργεί από το προ προηγούμενο καλοκαίρι, πάλι καλά που το τοποθέτησαν τώρα και όχι τον Οκτώβριο... Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε πρόγραμμα ειδικής προσβασιμότητας στη θάλασσα, όπου εφαρμόστηκε πρωτοποριακή πατέντα τού Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο είχε ξεκινήσει η Νομαρχία Αχαΐας και ο τότε Αντινομάρχης και νυν Περιφερειακός Σύμβουλος Γεράσιμος Φεσσιάν,. Οι τοποθετήσεις συνεχίστηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Ανδρουτσόπουλο προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος και στην περιοχή τής Δημοτικής Ενότητας Ακράτας. Πρέπει, φυσικά να τονισθεί και η παρέμβαση τού Δ.Σ. τού Παραρτήματος Αχαΐας τού  Πανελλήνιου συλλόγου Παραπληγικών, που με έγγραφο ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών τοποθέτησης της ράμπας, ικανοποιώντας το αίτημα πολλών μελών του που επισκέπτονται ή ζούν στην περιοχή. 
Στην ά­κρη της πα­ρα­λί­ας Συ­λί­βαι­νας, λί­γο πριν τον Κρά­θη πο­τα­μό, το­πο­θε­τή­θη­κε στις 8/9/2011 η ει­δι­κή ρά­μπα πρό­σβα­σης στη θά­λασ­σα α­τό­μων με κι­νη­τι­κά προ­βλή­μα­τα. Αν και έ­πρε­πε να λει­τουρ­γεί α­πό το προ προ­η­γού­με­νο κα­λο­καί­ρι, πά­λι κα­λά που το το­πο­θέ­τη­σαν τον Σεπτέμ­βριο...
Η συ­γκε­κρι­μέ­νη ε­νέρ­γεια ε­ντάσ­σε­ται σε πρό­γραμ­μα ει­δι­κής προ­σβα­σι­μό­τη­τας στη θά­λασ­σα, ό­που ε­φαρ­μό­στη­κε πρω­το­πο­ρια­κή πα­τέ­ντα τού Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών, το ο­ποί­ο εί­χε ξε­κι­νή­σει η Νο­μαρ­χί­α Α­χα­ΐ­ας και ο τό­τε Α­ντι­νο­μάρ­χης και νυν Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Γε­ρά­σι­μος Φεσ­σιάν. Οι το­πο­θε­τή­σεις συ­νε­χί­στη­καν α­πό την Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, η ο­ποί­α σε συ­νερ­γα­σί­α με τον Α­ντι­δή­μαρ­χο Βα­σί­λη Αν­δρου­τσό­που­λο προ­χώ­ρη­σε στην υ­λο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος και στην πε­ριο­χή τής Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Α­κρά­τας. Πρέ­πει, φυ­σι­κά να το­νι­σθεί και η πα­ρέμ­βα­ση τού Δ.Σ. τού Πα­ραρ­τή­μα­τος Α­χα­ΐ­ας τού Πα­νελ­λή­νιου συλ­λό­γου Πα­ρα­πλη­γι­κών, που με έγ­γρα­φο ζη­τού­σαν την ε­πί­σπευ­ση των δια­δι­κα­σιών το­πο­θέ­τη­σης της ρά­μπας, ι­κα­νο­ποιώ­ντας το αί­τη­μα πολ­λών με­λών του που ε­πι­σκέ­πτο­νται ή ζούν στην πε­ριο­χή.
Το πι­λο­τι­κό αυ­τό πρό­γραμ­μα “Πρό­σβα­ση στις πα­ρα­λί­ες για Α­με­Α” α­φο­ρά στην αυ­τό­νο­μη πρό­σβα­ση πο­λι­τών με κι­νη­τι­κές δυ­σκο­λί­ες και χρή­στες α­να­πη­ρι­κών κα­θι­σμά­των σε ε­πι­λεγ­μέ­νες πα­ρα­λί­ες της Α­χα­ΐ­ας, α­πό το Ερ­γα­στή­ριο Τε­χνι­κής Μη­χα­νι­κής και Τα­λα­ντώ­σε­ων του τμή­μα­τος Μη­χα­νο­λό­γων και Α­ε­ρο­ναυ­πη­γών Μη­χα­νι­κών του πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών και συγκε­κρι­μένα οι υ­πο­ψή­φιοι δι­δά­κτο­ρες Ι­γνά­τιος Φω­τί­ου και Γιώρ­γος Σω­τη­ριά­δης υ­πό την κα­θο­δή­γη­ση του κα­θη­γη­τή Βα­σί­λη Κω­στό­που­λο, οι οποίοι κα­τα­σκεύ­α­σαν και πα­τε­ντά­ρι­σαν τον μη­χα­νι­σμό αυ­τό.
Οι εν λό­γω κα­τα­σκευές πε­ρι­λαμ­βά­νουν κά­θι­σμα με δυ­να­τό­τη­τα να κι­νεί­ται μέ­σω η­λε­κτρο­κί­νη­του μη­χα­νι­σμού πά­νω σε μια στα­θε­ρή δια­δρο­μή (α­πό την ξη­ρά έ­ως μέ­σα στη θά­λασ­σα) και μπο­ρούν να α­πο­συ­ναρ­μο­λο­γού­νται και ε­πα­να­συ­ναρ­μο­λο­γού­νται. Για τις ε­νερ­γεια­κές α­νά­γκες του συ­στή­μα­τος χρη­σι­μο­ποιού­νται α­να­νε­ώ­σι­μες πη­γές ε­νέρ­γειας. (φω­το­βολ­ται­κα), ε­νώ ση­μειώ­νε­ται πως ό­λες οι λει­τουρ­γί­ες της διά­τα­ξης εί­ναι τη­λε­χει­ρι­ζό­με­νες για τη διευ­κό­λυν­ση του χρή­στη-τα τη­λε­χει­ρι­στή­ρια προ­σφέ­ρο­νται δω­ρε­άν σε ό­σους τα ζή­τη­σαν α­πό τη Νο­μαρ­χί­α Α­χα­ΐ­ας.
Λό­γω της αυ­ξη­μέ­νης θα­λασ­σο­τα­ρα­χής τού Ο­κτω­βρί­ου και προ­κει­μέ­νου να μην κα­τα­στρα­φεί ο­λό­κλη­ρη η ε­γκα­τά­στα­ση, με πρω­το­βου­λί­α του Α­ντι­δη­μάρ­χου Βα­σί­λη Αν­δρου­τσό­που­λου, α­πο­συ­ναρ­μο­λο­γή­θη­κε και α­πο­σύρ­θη­κε α­πό την πα­ρα­λί­α και θα ε­πα­να­το­πο­θε­τη­θεί στο ί­διο ση­μεί­ο το ε­πό­με­νο κα­λο­καί­ρι.