Στα Δημοτικά ταμεία τα Προνοιακά επιδόμαρα Ιουλίου – Αυγούστου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2-10-12
Κατανέμεται,  από  το  λογαριασμό  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, που
τηρείται  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  με  τον  τίτλο  «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών», συνολικό ποσό 129.466.835,35 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας,
αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά
νόμο δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο έτους 2012 ως
ακολούθως: