Στα Δημοτικά ταμεία τα Προνοιακά επιδόμαρα Ιουλίου – Αυγούστου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2-10-12
Κατανέμεται,  από  το  λογαριασμό  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, που
τηρείται  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  με  τον  τίτλο  «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών», συνολικό ποσό 129.466.835,35 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας,
αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά
νόμο δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο έτους 2012 ως
ακολούθως:
ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 4.672.654,46
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  1.148.290,42
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  294.966,08
Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  664.765,21
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  302.605,28
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.447.128,84
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 386.108,83
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 284.174,83
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 587.996,36
Β.  Τα  ανωτέρω  ποσά  αποτελούν  έσοδο  του  Κ.Α  0621  «  Κάλυψη  δαπάνης  των
προνοιακών  επιδομάτων»,  του  προϋπολογισμού  των  δικαιούχων  Δήμων  και  θα
αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με τη παρούσα Απόφαση πιστώσεις,
αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2012 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών
καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους.