Επανέρχονται (προσωρινά) οι Διοικήσεις σε Υγειονομικές Μονάδες της Δυτικής Ελλάδας… Αιγίου κλπ

Με κατεπείγον έγγραφο το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με αφορμή την «Διοικητική» κατάργηση – συγχώνευση τριών Υγειονομικών μονάδων στη Δυτική Ελλάδα, ζητά την προσωρινή επαναφορά των  Διοικητικών Συμβουλίων των Μονάδων που η θητεία τους είχε λήξει τον Μάιο του 2012 και ουσιαστικά παρέμειναν επί εννέα μήνες «ακέφαλες».
Οι Διοικήσεις αυτές θα λειτουργήσουν κανονικά μέχρι τον διορισμό τής νέας διοήκησης του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Όσο αφορά στο «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, Αιγίου», το οποίο μετονομάσθηκε σε  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΥ – ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» το Διοικητικό Συμβούλιο που επανέρχεται έχει την εξής σύνθεση:
Γε­ωρ­γί­α Τσου­κα­λά, Πρό­ε­δρος.
Ευ­στά­θιος Σπη­λιω­τό­που­λος, Α­ντι­πρό­ε­δρος, με α­να­πλη­ρω­τή τον Νι­κό­λα­ο Α­λε­ξιά­δη,.
Μα­ρί­α Χόν­δρου, κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός, με α­να­πλη­ρώ­τρια την Κων/να Τζί­φα.
Κώ­στας Ρό­ζος, εκ­πρό­σω­πος της Ε­θνι­κής Συ­νο­μο­σπον­δί­ας Α­τό­μων με Α­να­πη­ρί­α, με α­να­πλη­ρω­τή τον Α­ντώ­νη Χα­ρο­κό­πο.
Ε­λέ­νη Κου­μπού­ρη, εκ­πρό­σω­πος των ερ­γα­ζο­μέ­νων, με α­να­πλη­ρω­τή τον Νι­κό­λα­ο Οι­κο­νο­μό­που­λο.

Αναλυτικότερα ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109 αναφέρει:  
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, Αιγίου», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Σκαγιοπούλειο Αχαΐας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ − ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΥ – ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι ο Δήμος Πάτρας.
Οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.), οι οποίες έχουν συσταθεί με το ν. 3106/2003 (Α΄ 30), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) …φέρουν την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, και εδρεύουν κατά βάση στην αντίστοιχη έδρα κάθε Περιφέρειας στη, δε, επωνυμία τους προστίθεται εκείνη της αντίστοιχης περιφέρειας, (ήτοι «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ….»).
Τα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται διοικούνται από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Β΄ Αντιπρόεδρος και τέσσερα μέλη. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο ορισμός των μελών (και των αναπληρωματικών τους) των Διοικητικών Συμβουλίων γίνεται, μεταξύ άλλων, και με κριτήριο την εκπροσώπηση σε αυτό τουλάχιστον ενός μέλους προερχόμενου από κάθε αντίστοιχο νομό, στον οποίο υπήρχε δομή συγχωνευόμενου Ν.Π.Δ.Δ., την εκπροσώπηση του τομέα παιδικής προστασίας από επιστήμονες με σχετική ειδίκευση στο αντικείμενο αυτό, την εκπροσώπηση των εργαζομένων του Κ.Π.Π., καθώς και την εκπροσώπηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. Μέχρι τον ορισμό των ανωτέρω Διοικητικών Συμβουλίων παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων ή αυτών που έληξε η θητεία τους.